Lesna ulica 2
3230 Šentjur
Sedež: Lesna ulica 2, 3230 Šentjur, Poslovna enota: Obirska ulica 4, 1000 Ljubljana

Elektro prodaja E.U. d.o.o., sedež Šentjur, poslovni naslov Lesna ulica 2, 3230 Šentjur
E-pošta: info@elektro-prodaja.eu, http://www.elektro-prodaja.eu
Tel.: 01/367-20-83, 03/746-15-31, Fax: 01/367-20-84, 03/746-15-41
Št. TRR: SI56 3300 0000 4208 530,

ki jo zastopa Tine Amon, 

izdaja naslednje

SPLOŠNE POGOJE DRUŽBE ELEKTRO PRODAJA E.U. D.O.O. ZA PRODAJ IN NAKUP ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA GOSPODINJSKE KUPCE

Uvodne določbe

1. člen

Splošni pogoji družbe Elektro prodaje E.U. d.o.o. za prodajo in nakup električne energije za gospodinjske kupce (v nadaljevanju »splošni pogoji«) se nanašajo na Pogodbo o prodaji in nakupu električne energije (v nadaljevanju: »pogodba«) in določajo obveznost in odgovornost prodajalca kot dobavitelja električne energije v zvezi z zagotavljanjem neprekinjene dobave električne energije kupcu, obveznost in odgovornost kupcev kot odjemalcev električne energije in način obračunavanja ter plačevanja električne energije.

S sklenitvijo pogodbe kupec izjavlja in se strinja, da je seznanjen s splošnimi pogoji ter, da jih v celoti sprejema. Sestavni del pogodbe o prodaji in nakupu električne energije je tudi Cenik družbe Elektro prodaja E.U. d.o.o. za nakup in prodajo električne energije in dodatne storitve za gospodinjske kupce (v nadaljevanju: »cenik«).

Za pogodbeno razmerje se uporablja veljavni Energetski zakon (v nadaljevanju: EZ) in na njem temelječi zakoni, podzakonski akti z vsemi spremembami in dopolnitvami in drugimi veljavnimi predpisi, ki vplivajo na odnos med strankama.

 

Opredelitev pojmov

2. člen

Pojmi v teh splošnih pogojih imajo naslednji pomen:

 • nujna oskrba: je oskrba z električno energijo pod zmanjšano močjotistega odjemalca, ki je izpolnil pogoje za odklop po 76. členu Energetskega zakona in se izkaže z ustreznim dokazilom, da bi bilo zaradi odklopa ogroženo zdravje ali življenje njega ali oseb, ki bivajo z njim;
 • obnovljiva energija: je električna energija, pridobljena iz okolju prijaznih in obnovljivih energetskih virov. To je električna energija pridobljena iz malih hidroelektrarn, lesne biomase, bioplina, sončne in vetrne energije;
 • skupen račun: je račun za električno energijo, na katerem je zaračunana električna energija in strošek za uporabo elektroenergetskega omrežja ter tudi drugih energentov (npr. lesni peleti, zemeljski plin, tekoči plin ipd.);
 • zasilna oskrba: je oskrba odjemalca, ki mu je brez njegove krivde dobavitelj prenehal dobavljati električno energijo oz. je pogodba o oskrbi prenehala veljati zaradi dobaviteljeve nesolventnosti ali nelikvidnosti. Zasilno oskrbo vrši SODO na zahtevo odjemalca in pod pogoji, ki veljajo za to vrsto oskrbe z električno energijo.
 • gospodinjski odjemalec/kupec (v nadaljevanju »odjemalec«, »kupec«): je pravna ali fizična oseba, ki na pogodbeni osnovi prevzema električno energijo za domačo rabo, kar izključuje opravljanje gospodarske ali poklicne dejavnosti. Odjemalec je praviloma lastnik merilnega mesta in podpisnik pogodbe;
 • merilno mesto: je mesto, kjer se meri električna energija in je praviloma na prevzemno - predajnem mestu;
 • mesečna dinamika porabe: je mesečna poraba električne energije glede na merilno napravo, ki je vgrajena na merilnem mestu (urna poraba električne energije v mesecu, mesečna poraba električne energije po dvotarifnem ali enotarifnem obračunu);
 • mesečno nadomestilo: je nadomestilo za pokrivanje dobaviteljevih stroškov poslovanja s kupcem;
 • plačnik: je lastnik merilnega mesta ali po lastnikovem pooblastilu uporabnik, ki prevzame nase dolžnost poravnave finančnih obveznosti po splošnih pogojih, ceniku in pogodbi, in je v tem primeru naslovnik za dostavo računov in drugih sporočil prodajalca;
 • prekinitev dobave: ko napetost na predajnem mestu izostane;
 • prevzemno - predajno mesto: je mesto, kjer uporabnik omrežja - kupec prevzema električno energijo iz distribucijskega omrežja;
 • prodajalec/dobavitelj električne energije (v nadaljevanju: »prodajalec«, »dobavitelj«): je pravna oseba, ki v skladu z EZ in veljavno licenco za dobavo, trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo, oskrbuje upravičene odjemalce z električno energijo;
 • Sistemski operater distribucijskega omrežja oz. upravljalec (v nadaljevanju: »SODO«): je izvajalec gospodarske javne službe za dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije;
 • uporabnik omrežja: je pravna ali fizična oseba, ki ima pravico do uporabe omrežja po določbah EZ;
 • ustrezno obvestilo: je obvestilo na hrbtni strani ali prilogi računa ali objava na spletni strani in objava na prodajalčevih prodajnih mestih;

Vsi ostali pojmi, ki so uporabljeni v splošnih pogojih, imajo enak pomen, kot ga določa EZ in podzakonski predpisi s tega področja.

 

Plačnik

3. člen

V kolikor plačnik s pogodbo pristopi k dolgu kupca, se splošni pogoji smiselno uporabljajo tudi za plačnika.

Prodajalec ima pravico, da zavrne pristop k dolgu, če plačnik ne izpolnjuje naslednjih pogojev:

 • poslovna sposobnost plačnika,
 • neudeležba plačnika v postopkih, ki bi lahko vplivali na sposobnost izvrševanja obveznosti iz zaveze k pristopu k dolgu,
 • neobstoj osebnega stečaja plačnika ter neobstoj insolventnosti plačnika,
 • resničnost in popolnost vseh prodajalcu posredovanih podatkov.

Če plačnik navedenih pogojev ne izpolnjuje in prodajalec pristop k dolgu zavrne, to ne vpliva na sklenitev pogodbe.

 

Prenos pogodbe

4. člen

V primeru spremembe imetnika soglasja za priključitev lahko dosedanji kupec prenese obstoječo pogodbo na novega kupca, pod pogojem, da so s strani dosedanjega kupca poravnane vse obveznosti do prodajalca in da novi kupec v prenos pogodbe pisno privoli. Dosedanji kupec je o prenosu dolžan pisno obvestiti prodajalca v roku 8 (osmih) dni po nastanku spremembe.

Prenos pogodbe se opravi na podlagi obrazca o prenosu pogodbe o prodaji, objavljenega na spletni strani prodajalca, URL: www.elektro-prodaja.eu.

 

Pogoji ta izvajanje pogodbe

5. člen

Pogoji za izvajanje pogodbe je s SODO veljavno sklenjena pogodba o dostopu do omrežja. V primeru, da kupec še nima sklenjene pogodbe o dostopu, lahko ob sklepanju pogodbe pooblasti prodajalca (s posebnim pooblastilom ali s podpisom pogodbe, v katero je vključeno tako pooblastilo), da v imenu kupca in za njegov račun sklene ustrezno pogodbo in zagotovi dostop do omrežja in mu hkrati posreduje vse za ureditev dostopa potrebne podatke. Prodajalec s tem ne prevzema odgovornosti za obveznosti kupca do SODO iz naslova dostopa do omrežja.

Kupec lahko prodajalca pisno pooblasti (s posebnim pooblastilom ali s podpisom pogodbe, v katero je vključeno tako pooblastilo), da odpove obstoječo pogodbo o dobavi. Kupec mora v tem primeru prodajalcu poleg

pooblastila posredovati še potrebne podatke za odpoved obstoječe pogodbe. V nasprotnem primeru se šteje, da kupec s podpisom pogodbe o dobavi izjavlja, da je pravočasno odpovedal vse dotedanje pogodbe o dobavi električne energije z drugimi dobavitelji. Kupec lahko s pooblastilom ali s podpisom pogodbe, v katero je vključeno tako pooblastilo, prodajalca pooblasti, da v njegovem imenu uredi vse potrebno za zamenjavo dobavitelja (o zamenjavi obvesti sedanjega dobavitelja in SODO).

 

Obveznosti kupca 

6. člen

Kupec se s pogodbo zavezuje, da bo na merilnem mestu prevzel dobavljeno električno energijo in da bo redno in pravočasno poravnaval obveznosti do prodajalca. Kupec na merilnih mestih, ki so predmet pogodbe, ne sme kupovati, prodajati in trgovati z električno energijo brez pisnega soglasja prodajalca. Kupec je ves čas izvajanja pogodbe dolžan omogočati SODO brezplačen in neoviran dostop do merilnih naprav. V zvezi z merjenjem električne energije (odbiranje merilnih naprav in podobno) prodajalec nima nobenih stroškov. V primeru spremembe pogojev merjenja (odbiranja merilnih naprav in podobno), zaradi katerih bi imel prodajalec stroške s pridobivanjem ustreznih podatkov, bremenijo dodatni stroški kupca, ki jih bo prodajalcu plačal skupaj z računom za električno energijo.

 

Obveznosti prodajalca

7. člen

Prodajalec se obvezuje, da bo kupcu dobavljal električno energijo na način in pod pogoji določenimi s pogodbo in splošnimi pogoji, razen v primerih višje sile in izpada zaradi ravnanja kupca in njegovih pomočnikov, izpadov, ki niso v sferi prodajalca in nanje ne more vplivati ter v ostalih primerih, navedenih v EZ, oziroma v skladu s splošnimi pogoji.

Prodajalec se zavezuje, da bo vse dogovorjene storitve izvajal kot zagotovljeno kakovost storitev skladno z določili vsakokrat veljavnega energetskega zakona. Če prodajalec kupcu krši zajamčeni standard kakovosti in je kršitev nastala iz razlogov na strani prodajalca, je slednji dolžan na pisno zahtevo plačati kupcu nadomestilo.

Višino nadomestila, način in rok plačila nadomestila za posamezno vrsto kršitve določita prodajalec in kupec sporazumno skladno s pogodbo oziroma obligacijskim zakonikom.

Ne glede na plačilo nadomestila lahko kupec od prodajalca zahteva povrnitev škode zaradi kršitve zajamčenega standarda kakovosti, če škoda presega plačano nadomestilo.

Prodajalec se zavezuje, da bo kupca obveščal o strukturi proizvodnih virov na www.elektro-prodaja.eu. in na izdanih računih.

V primeru nenatančnega ali zapoznelega obračunavanja dobavljene električne energije bosta pogodbeni stranki določila plačilo nadomestila sporazumno skladno s pogodbo in obligacijskim zakonikom.

 

Višja sila

8. člen

Kot višja sila se za prodajalca in kupca ocenjujejo nepričakovani naravni  dogodki, ki imajo značaj elementarne nesreče (povodenj, potresi, požari itd.) in drugi dogodki, ki jih ni mogoče odpraviti ali se jim izogniti, v nadaljevanju besedila višja sila, in imajo za posledico poškodbe na napravah distribucijskega oziroma prenosnega omrežja. Kot višja sila se štejejo tudi ukrepi Vlade RS, SODO in prodajalca električne energije kupcu, ki imajo za posledico, da prizadeta pogodbena stranka ne more več izpolnjevati določil iz veljavne pogodbe o prodaji električne energije.

  

Dostop do omrežja

9. člen

Pogodbo o dostopu do omrežja lahko v imenu in za račun kupca sklene prodajalec, razen če pogodba določa drugače.

  

Obračun, cene in način zaračunavanja in plačevanje električne energije

10. člen

Za obračun električne energije in uporabo elektroenergetskih omrežij se bodo uporabljali podatki iz sklenjene pogodbe ter podatki, registrirani na merilnih napravah pripadajočega merilnega mesta. Podatke za obračun uporabe omrežij zagotavlja SODO in odgovarja za njihovo točnost in pravilnost. Obračun električne energije in uporabe elektroenergetskih omrežij se bo izvajal v skladu s pogodbenimi določili mesečno glede na dejansko porabo oziroma mesečno akontacijo pri merilnih mestih z letnim obračunom glede na predvideno porabo.

  

11. člen

Pri obračunavanju se obračunska delovna moč in prevzeta delovna energija zaokrožujejo na cela števila v kilovatih (kW) ali v kilovatnih urah (kWh).

Če se ugotovi, da so merilne naprave nepravilno registrirale električno energijo ali moč, pogodbene stranke skupaj ugotovijo obseg in čas nastanka napake. Ugotovljeno razliko prodajalec poračuna pri naslednjem obračunu. Popravek se izdela za obseg in čas ugotovljene nepravilnosti.

  

12. člen

Prodajalec bo zaračunaval pogodbene količine električne energije in morebitne druge storitve kupcu enkrat mesečno, razen če je s pogodbo določeno drugače.

  

13. člen

Cene za električno energijo so določene za posamezno vrsto električne energije (VT, MT in ET) v določenem obdobju dobave, izražene so v EUR/kWh, in se spreminjajo skladno z določili splošnih pogojev.

Cena za električno energijo ne vključuje:

 • davka na dodano vrednost (DDV);

 • stroškov za uporabo elektroenergetskih omrežij;

 • dodatkov in prispevkov k uporabi elektroenergetskih omrežij;

 • trošarine na električno energijo;

 • morebitnih drugih dajatev, določenih s strani države in

 • stroškov izvajanja pogodbe.

Če plačnik navedenih pogojev ne izpolnjuje in prodajalec pristop k dolgu zavrne, to ne vpliva na sklenitev pogodbe.

Kupec lahko pridobi podatke o vseh veljavnih tarifah in stroških nudenega vzdrževanja na spletnih straneh www.sodo.si, www.elektro-prodaja.eu ali www.agen-rs.si.

 

14. člen 

Električno energijo prodajalec obračuna po objavljenem ceniku električne energije in glede na obračunsko moč, glede na upravljavsko območje, v katero je posamezno odjemno mesto vključeno, razen če ni v pogodbi določeno drugače.

Cena električne energije, navedena v pogodbi, je začetna cena električne energije, ki velja do pisne spremembe cene s strani prodajalca, razen če pogodba določa drugače.

Kupec soglaša, da prodajalec lahko spremeni cene električne energije, cene dodatnih storitev in stroškov opominjanja ter manipulativnih stroškov storitev in kupca o spremembi cen ustrezno obvesti vsaj 30 dni pred začetkom veljavnosti spremembe.

 

15. člen 

V primeru ugovora kupca zaračunanemu znesku, je dolžan nesporni del zneska plačati v pogodbenem roku, za sporni del pa ima pravico do pisnega ugovora v roku 8 delovnih dni od dneva izdaje računa prodajalca. V primeru, da kupec v tem roku ne ugovarja vsebini ugovora, izgubi vse pravice, ki izhajajo iz tega naslova. Prodajalec je dolžan na morebiten pisen ugovor kupca podati pisen odgovor v roku 8 delovnih dni od dneva prejema ugovora kupca.

 

16. člen 

Prodajalec omogoča kupcu plačevanje električne energije in uporabo omrežja preko skupnega računa tako, da bo na računu za dobavljeno 

električno energijo prikazal tudi znesek za uporabo omrežja, ki ga SODO preko prodajalca zaračuna kupcu, v vseh tistih primerih, ko bo tako dogovorjeno s pogodbo, sklenjeno s kupcem in pogodbo o medsebojnih razmerjih, sklenjeno med prodajalcem in SODO. Cena za uporabo omrežja je določena v podzakonskih aktih in objavljena na spletni strani Javne agencije RS za energijo, URL: www.agen-rs.si.

 

17. člen

Prodajalec lahko spremeni cene električne energije, razen, če pogodba  določa drugače.

Prodajalec o spremembi cen električne energije pisno obvesti kupca, lahko tudi na zadnji strani računa. Prodajalec in kupec sta soglasna, da je pisno obvestilo kupca o spremembi cen pravno zavezujoče in kot tako nadomešča vse začetne cene električne energije, navedene v pogodbi.

 

18. člen

V kolikor kupec v roku 30 dni od začetka veljavnosti spremenjenih cen električne energije in ostalih elementov, ki jih določa prodajalec, pisno ne ugovarja, se šteje, da je spremembo sprejel. V nasprotnem primeru je zavezan v istem roku prodajalcu odpovedati pogodbo. Kupec mora v tem primeru izvesti postopek zamenjave prodajalca v prvem možnem roku. Do takrat mu prodajalec jamči nespremenjene cene električne energije. Če zamenjava ni urejena v prvem možnem roku, prodajalec kupcu v vmesnem času zaračunava električno energijo po novih, spremenjenih cenah.

Kupec, ki se odloči za odpoved pogodbe, je dolžan izvesti zamenjavo prodajalca električne energije v roku 60 dni od datuma prenehanja pogodbenega razmerja, sicer se šteje, da ni odpovedal veljavne pogodbe o prodaji električne energije.

 

19. člen

Prodajalec obračunava električno energijo za vsako odjemno mesto praviloma mesečno do 8. v mesecu, na podlagi podatkov, ki jih prejme od upravljavca omrežja.

V primeru posebnega dogovora med prodajalcem in kupcem lahko prodajalec izstavi kupcu tudi delne račune za porabljeno električno energijo.

 

20. člen 

Kupec mora poravnati račun v roku 15 dni od dneva izstavitve računa, razen če pogodba določa drugače.

Enako velja tudi za zapadlost zadnjega računa v primeru prenehanja pogodbe. 

Če odjemalec ne plača zapadlega računa v pogodbenem roku, mu prodajalec po objavljenem ceniku zaračuna stroške opominjanja in stroške izterjave ter zamudne obresti za zapadle zneske računa. Stroške opomina, izterjave ter zamudne obresti je kupec dolžan plačati v 10 dneh od dneva izstavitve.

Če ni dogovorjeno drugače, se zaračunavajo tudi zakonske zamudne obresti.

Prodajalec bo stroške opominjanja in izterjave obračunal skladno z vsakokrat veljavnim cenikom prodajalca, objavljenim na spletnih straneh prodajalca. V primeru izvajanja teh storitev s strani tretjih oseb (izvršitelji, odvetniki in podobno) je kupec dolžan prodajalcu povrniti celoten strošek, ki ga je imel s tem prodajalec.

Plačilo stroškov za uporabo elektroenergetskih omrežij prodajalcu namesto upravljalcu SODO je možno zgolj, če SODO prodajalcu omogoča tovrstno poslovanje in so izpolnjeni vsi pogoji iz splošnih pogojev SODO.

 

21. člen

V primeru neplačil ali nepravočasnih plačil po izstavljenih računih bo prodajalec zakasnela plačila razporejal tako, da bo najprej pokril stroške izterjave, nato zamudne obresti in na koncu glavnico.

 

22. člen

V kolikor kupec ne plača električne energije kljub opominu in zadnjemu opominu pred ustavitvijo dobave električne energije, prodajalec od upravljavca SODO zahteva takojšnjo ustavitev dobave dogovorjenih količin električne energije vse dotlej, dokler ne prejme polnega plačila (vključno s stroški opominjanja, izterjave in obresti). Prodajalec lahko odstopi od pogodbe o prodaji električne energije, s čimer posledično preneha veljati tudi pogodba o dostopu do distribucijskega omrežja.

 

23. člen

V kolikor kupec zamuja s plačili najmanj dveh računov, lahko prične prodajalec brez soglasja kupca oziroma sklenjenega aneksa k pogodbi, po lastni presoji izstavljati ločen račun zgolj za obračunske postavke, ki jih določa sam (dobavljeno električno energijo, dodatne storitve) in zakonsko določene prispevke, ki jih zaračunava prodajalec skladno z EZ in podzakonskimi akti.

V primeru, da kupec ne plača vseh obveznosti, dogovorjenih s pogodbo niti po zapadlosti opomina, lahko prodajalec brez odpovednega roka odstopi od pogodbe in o tem obvesti SODO. Pri tem ni nujno, da datum odpovedi sovpada z datumom odklopa oz. spremembe prodajalca. V tem primeru je dolžan kupec prodajalcu plačati vse stroške iz naslove prodane električne energije po datumu odpovedi do dejanske zamenjave prodajalca. Hkrati lahko prodajalec od kupca terja vso, zaradi predčasne odpovedi nastalo škodo.

 

Medsebojno obveščanje pogodbenih strank

24. člen

Obvestila med pogodbenima strankama se štejejo za veljavna, če bodo poslana po pošti ali faksu skladno z določili pogodbe.

 

25. člen

Prodajalec bo o vsaki spremembi splošnih pogojev pisno obvestil kupca. 

Če se kupec ne strinja s spremembami, lahko izstopi iz poslovnega odnosa s pisnim obvestilom. Če prodajalec ne prejme pisne odstopne izjave kupca v roku 30 dni od začetka veljave spremenjenih splošnih pogojev, se šteje, da je kupec pristal na spremembe splošnih pogojev.

Kupec je v primeru nestrinjanja s spremenjenimi splošnimi pogoji dolžan v roku 60 dni od dneva pošiljanja spremenjenih splošnih pogojev urediti zamenjavo dobavitelja električne energije in odstopiti od pogodbe. V nasprotnem primeru se šteje, da je kupec pristal na spremenjene splošne pogoje, ki ga v celoti zavezujejo.

Kupec lahko kadarkoli brezplačno od prodajalca zahteva splošne pogoje v pisni obliki.

 

Odpoved pogodbe / Odstop od pogodbe

26. člen

V kolikor želi kupec pogodbo prekiniti, mora to pisno sporočiti prodajalcu. Pogodbena stranka, ki odpoveduje pogodbo, mora podati odpoved vsaj 10 dni pred pričetkom postopka menjave dobavitelja pri SODO, ki se izvede skladno z veljavnimi splošnimi pogoji SODO. V času odpovednega roka veljajo dotedanje cene in pogoji prodaje, v kolikor je kupec zamenjal prodajalca v prvem možnem roku.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko prodajalec odstopi od pogodbe:

 • če kupec ne izpolni vseh obveznosti, ki jih ima do prodajalca (poravnava stroškov za električno energijo; za uporabo omrežja, če te stroške plačuje prodajalcu; izterjave, zamudnih obresti; in ostalih obveznosti iz pogodbe) in sicer niti v roku 10 dni po pisnem opominu; ali
 • če so podatki, ki jih je dal kupec ob sklenitvi pogodbe ali katerikoli drugi podatki, zagotovila in izjave, ki jih je kupec posredoval prodajalcu v zvezi s pogodbo, neresnični, ali nepravilni oziroma nepopolni ali 
 • zavajajoči v kateremkoli bistvenem delu; v teh primerih lahko prodajalec odstopi od pogodbe, s petnajstdnevnim odpovednim rokom.

Pogodba lahko preneha tudi sporazumno ali v primeru drugih okoliščin, zaradi katerih na podlagi določil pogodbe in teh splošnih pogojih preneha.

V primeru prenehanja pogodbe ali odstopa od pogodbe s strani ene od pogodbenih strank, mora kupec pričeti s postopkom menjave dobavitelja. Glede na posebnosti ureditve trga z električno energijo v primeru odstopa od pogodbe oziroma prenehanja pogodbe iz drugega razloga ni nujno, da čas prenehanja pogodbe in čas (trenutek) izvedbe menjave dobavitelja pri SODO, časovno sovpadata. Zato je kupec v primeru, da SODO izvede menjavo dobavitelja kasneje, kot pa je pogodba prenehala, dolžan povrniti prodajalcu vse stroške odjema električne energije, obračunane po vsakokrat veljavnih cenah (vključno s stroški uporabe omrežja in podobno).

Časovna vezava traja največ eno leto, oziroma velja, da lahko kupec, ki je časovno vezan, odstopi od pogodbe brez plačila pogodbene kazni, odškodnine, nadomestila ali kakršnegakoli drugega plačila iz naslova odstopa od pogodbe pred določenim rokom, če odpoved začne učinkovati najmanj eno leto po sklenitvi pogodbe. Slednje velja tudi v primeru, da časovna vezava kupca traja več kot eno leto.

 

Poslovna skrivnost in varstvo osebnih podatkov

27. člen

Kupec in prodajalec bosta vse podatke iz pogodbe in prilog pogodbe ali v zvezi z izvrševanjem pogodbe obravnavala kot poslovne podatke. Kupec pooblašča prodajalca ter dovoljuje, da se njegovi osebni podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo v zvezi z vsemi postopki prodajalca ter da se resničnost in spremembe osebnih podatkov preverja pri pristojnih organih.

Prodajalec po tej pogodbi se zavezuje, da bo osebne podatke kupca zbiral, obdeloval, uporabljal in varoval v skladu z veljavno zakonodajo ter jih bo uporabljal zgolj za sklepanje, izvajanje, spreminjanje in odpoved pogodbenega razmerja.

 

Končne določbe 

28. člen

Pogodbeni stranki se strinjata, da bo prodajalec v primeru izločitve dejavnosti prodaje električne energije oziroma trgovanja z električno energijo, svoje pravice, obveznosti in koristi iz te pogodbe prenesel na drugo obstoječo ali v ta namen ustanovljeno pravno osebo, ki bo stopila na mesto prejšnjega prodajalca iz tega poslovnega razmerja. Prodajalec se zavezuje, da se v tem primeru pogoji dobave električne energije iz tega pogodbenega razmerja ne spremenijo.

V primeru, da postane katerokoli določilo splošnih pogojev neveljavno, nezakonito ali neizvršljivo zaradi sprememb zakonodaje, to ne vpliva na preostalo vsebino splošnih pogojev, ki ostane veljavna. Neveljavne določbe se nadomestijo z ustreznimi veljavnimi, zakonitimi ali izvršljivimi določbami.

 

29. člen

Kupec je dolžan prodajalcu sporočati vsako spremembo, ki je pomembna za izvajanje pogodbe, kot so na primer sprememba imena, in prebivališča, uvedba in začetek postopkov zaradi insolventnosti (stečaj in podobno), nastop in prenehanje višje sile ter vse spremembe na merilnih mestih oziroma v zvezi z merilnimi mesti (sprememba številke merilnega mesta, sprememba priključne moči; prodaja, oddaja v najem ali prenova objekta), ki so predmet pogodbe, in sicer najkasneje v 8 dneh po nastali spremembi, razen če ni v teh splošnih pogojih ali pogodbi določeno drugače. Če je nastanek morebitne spremembe znan pred njenim nastankom, mora kupec prodajalca o tem obvestiti, preden pride do spremembe (predhodna notifikacija). Kupec je dolžan predložiti dokumente, iz katerih so razvidni podatki, ki jih navaja.

Če kupec ne sporoči prej navedenih podatkov oz. sprememb na njegovi strani, posledično sam krije vse s tem nastale stroške ali škodo, nastalo iz tega naslova.

 

30. člen

Če se določila splošnih pogojev in pogodbe razlikujejo, veljajo določila pogodbe. 

 

31. člen

Prodajalec zagotavlja kupcem postopek obravnave pritožb v zvezi z domnevnimi kršitvami prodajalca pri izvajanju pogodb skladno s Pravilnikom o postopku reševanja pritožb gospodinjskih odjemalcev v zvezi z dobavo električne energije (v nadaljevanju: Pravilnik) pri imenovani neodvisni osebi.

Prodajalec in kupec sta dolžna v postopku obravnave pritožbe ravnati skladno s Pravilnikom.

Pravilnik, neodvisna imenovana oseba in ostale informacije o tem postopku so objavljene na spletni strani prodajalca na naslovu www.elektro-prodaja.eu.

Vsa razhajanja in vse morebitne spore, ki bi nastali med pogodbenima strankama in jih stranki ne bosta mogli rešiti sporazumno, bo reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

32. člen 

Pogodbeni stranki se strinjata, da v primeru spremembe prodajalca (npr. pri reorganizaciji dejavnosti prodaje električne energije pri prodajalcu, izčlenitvi ipd.), ko vstopi na mesto prejšnjega prodajalca električne energije nov oz. drug prodajalec, kupca še vedno zavezujejo ti splošni pogoji in vse njegove spremembe in dopolnitve.

Splošne pogoje sprejme direktor prodajalca in so objavljeni na spletni strani prodajalca, URL: www.elektro-prodaja.eu.

Splošni pogoji začnejo veljati s 1. 1. 2016. Z dnevom začetka veljave splošnih pogojev prenehajo veljati vsi predhodno veljavni splošni pogoji prodajalca.

 

Ljubljana, dne 31. 12. 2015

Elektro prodaja E.U. d.o.o.,