Lesna ulica 2
3230 Šentjur
Sedež: Lesna ulica 2, 3230 Šentjur, Poslovna enota: Obirska ulica 4, 1000 Ljubljana

Cenik električne energije za paket UGODNO POLETNA ELEKTRIKA 5/2021, veljaven od 1. 6. 2020 dalje

Neobnovljiva energija Obnovljiva energija
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
VT (EUR/kWh) 0,060900 0,074298 0,061700 0,075274
MT (EUR/kWh) 0,043300 0,052826 0,044100 0,053802
ET (EUR/kWh) 0,056500 0,068930 0,057300 0,069906

Sklepanje pogodbe s paketom UGODNO POLETNA ELEKTRIKA 5/2021 je mogoče do 31. 8. 2020 oz. do razprodaje zakupljenih količin električne energije.

Pogoj za uveljavljanje cen iz tega cenika je pošiljanje računov v PDF obliki na elektronski naslov. V primeru, da pošiljanje računov kupcu na elektronski naslov ni mogoče, za kupca veljajo pogoji in cene iz paketa KLASIČNA OSKRBA.

Cene iz tega cenika veljajo za gospodinjske odjemalce in za vse stopnje odjema, od 3 kW do 41 kW. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežja, trošarine ter drugih prispevkov, ki jih določa država RS in na katere posamezni prodajalec nima vpliva.

Cene iz tega cenika veljajo od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2021.

Kupec je časovno vezan od dneva vključitve kupca v bilančno skupino prodajalca do 31. 5. 2021.

Čas trajanja posamezne tarife VT, MT in ET je opredeljen v veljavnem aktu, ki ga izdaja Javna agencija RS za energijo, in sicer:

  • VT: od ponedeljka do petka od 06.00 h do 22.00 h;
  • MT: od ponedeljka do petka od 22.00 h do 06.00 h; sobote in nedelje ter prazniki od 00.00 h do 24.00 h;
  • ET: od ponedeljka do nedelje od 00.00 h do 24.00 h.

Cenik storitev

Storitev Enota Cena brez DDV Cena z DDV
Izpis konto kartice ali odprtih postavk kos brezplačno brezplačno
Obračun električne energije na zahtevo kupca kos brezplačno brezplačno
Prepis računa za električno energijo kos brezplačno brezplačno
Izpis porabe električne energije na zahtevo kupca kos brezplačno brezplačno
Navadni opomin* kos 5,00 EUR 5,00 EUR
Opomin pred ustavitvijo dobave električne energije* kos 10,00 EUR 10,00 EUR

*ne velja za potrošnike

Stroški opomina se za potrošnike zaračunavajo v skladu z 27.a členom Zakona o potrošnikih.

V skladu z 2. odstavkom 13. člena Pravilnika o izvajanju zakona o DDV se davek od stroškov opomina prodajalca ne obračunava.

Na zahtevo odjemalca se izdela kopija ali prepis računa ali dobropisa za električno energijo.

Stroški izterjave in odklopa

Zaračunajo se dejansko nastali stroški.