Lesna ulica 2
3230 Šentjur
Sedež: Lesna ulica 2, 3230 Šentjur, Poslovna enota: Obirska ulica 4, 1000 Ljubljana
18.05.2021

Obvestilo o spremembi Splošnih pogojev družbe ELEKTRO PRODAJA E.U. d.o.o. za prodajo in nakup električne energije za gospodinjske kupce

Spoštovani odjemalec,

Obveščamo vas, da smo zaradi uskladitve z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18) spremenili besedilo trenutno veljavnih splošnih pogojev, in sicer besedilo 20. člena ter dodali 28. člen, kot sledi v nadaljevanju. Členi 28. – 29. se ustrezno preštevilčijo.

 Sprememba stopi v veljavo dne 18.6.2021

  1. Sprememba 20. člena

20.člen

Kupec mora poravnati račun v roku 15 dni od dneva izstavitve računa, razen če pogodba določa drugače.

Enako velja tudi za zapadlost zadnjega računa v primeru prenehanja pogodbe.

Če odjemalec ne plača zapadlega računa v pogodbenem roku, mu prodajalec zaračuna stroške opominjanja in stroške izterjave ter zamudne obresti za zapadle zneske računa. Stroške opomina, izterjave ter zamudne obresti je kupec dolžan plačati v 10 dneh od dneva izstavitve.

Prodajalec bo stroške opominjanja obračunal skladno z vsakokrat veljavnim cenikom prodajalca, objavljenim na spletnih straneh prodajalca. Prodajalec stroške izterjave obračuna v višini priznanih izvršilnih stroškov, povrnitev katerih kupcu na predlog prodajalca v izvršilnem postopku naloži sodišče v skladu z določili vsakokrat veljavne zakonodaje. 

Plačilo stroškov za uporabo elektroenergetskih omrežij prodajalcu namesto upravljalcu SODO je možno zgolj, če SODO prodajalcu omogoča tovrstno poslovanje in so izpolnjeni vsi pogoji iz splošnih pogojev SODO.

 

  1. Doda se 28. člen

Sprememba splošnih pogojev

28. člen

Prodajalec bo o vsaki spremembi splošnih pogojev obvestil kupca vsaj 1 (en) mesec pred uveljavitvijo spremembe z objavo spremembe na svoji spletni strani ter  s pripisom na hrbtni strani računa ali z ločenim dopisom ali po elektronski pošti. Če se kupec ne strinja s spremenjenimi splošnimi pogoji, lahko v roku 1 (enega) meseca od uveljavitve spremenjenih splošnih pogojev s pisnim obvestilom odstopi od pogodbe brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni. Kupec mora v tem primeru izvesti postopek menjave dobavitelja v prvem možnem roku, ko je to mogoče skladno s predpisi, pri čemer prodajalec te menjave ne ureja za kupca. Kupec mora v primeru odstopa od pogodbe prodajalcu poravnati vse do tedaj neporavnane finančne obveznosti.

 

V Ljubljani, dne 18.5.2021

_____________________

ELEKTRO PRODAJA E.U. d.o.o.

Tine Amon, direktor

 

Za morebitna vprašanja in dodatne informacije smo vam na voljo na sledečem kontaktu:

T: +386 1 235 03 32; +386 1 367 20 83

E: info@elektro-prodaja.eu